Professors


Hyeonbae Kang(Director)
 • Ikkwon Yie
 • Mi-Young Kim
 • Do Wan Kim
 • Sangtae Jung
 • Tae-Chang Jo
 • Hee-Dae Kwon
 • Hyundae Lee
 • Heesung Shin
 • Young-Pil Choi

 • In-house Post-Docs


 • Xiaofei Li (01/Sep/2017 ~ 31/Aug/2018)

 • Graduate Students


 • Byungchun Kim
 • Sungsic Yoo
 • Jaeyoung Lee
 • Hongjin Seol
 • Yong-Gwan Ji
 • Junhong Jo
 • Dohyun Ko
 • Seong-Uk Nam
 • Byoung-Wook Go

 • Former Post-Docs


 • Myungseob Shin
 • Seong-Kwan Park
 • Daewon Chung
 • Kazunori Ando
 • Kyoungsun Kim
 • Jaemin Shin

 • Former students


 • Cheongil Namgung
 • Dong-Sook Jang
 • Shinja Jeong
 • Chunlan Li
 • Youngkwang Choi
 • Kyunghwa Kim
 • Tingting Feng
 • Xiaofei Li
 • Hee-Sung Ro
 • Sun-Min Kim
 • Seung-Jun Choi
 • Sook-Jong Lee
 • Junyong Eom
 • Kihoon Jang
 • Taebin Park
 • Ye-Eun Seong


 • Back to original page